Znalosti ještěrky

Oddílové Desatero
Porušení některého z bodů je bráno jako důvod k vyloučení z oddílu.
 
1) Nevynechávej schůzky a výpravy, choď na ně vždy včas a s dobrou náladou. Pokud nemůžeš přijít, vždy se dopředu omluv!
2) O vše, co se v oddíle děje, bys měl mít zájem. Snaž se přispět ke zpestření programu novými náměty k činnosti, vymysli pro všechny novou hru nebo soutěž.
3) Neruš průběh schůzek nevhodným chováním a to i na výpravách. Nebuď rozmrzelý, když ti nějaký bod programu není příliš po chuti.
4) Nevyhýbej se v oddílu práci, nevyčítej ostatním, že jsi udělal víc než oni. Svou chutí do všeho, i do té méně příjemné práce, strhávej k nadšení ostatní.
5) Snaž se, aby klubovna i její okolí byly vždy pěkné a uklizené, přinášej náměty na oddílovou nástěnku a výzdobu klubovny.
6) Nepoužívej vulgární slova. Nezačínej v oddíle spory, vyhýbej se jim a odpouštěj těm, kdo ti nějak ublíží, snaž se být příkladem ostatním.
7) Udržuj svou výstroj a své nástroje čisté a v pořádku.
8) Plň co nejpoctivěji všechna smluvená oddílová ustanovení, neobcházej je a nezapomínej na ně.
9) Stýkej se v oddíle se všemi, netvoř malé skupinky. Nechovej se k nikomu cize, přezíravě, povýšeně.
10) Respektuj pokyny vedoucího oddílu i družiny. Platí pravidlo:
    I.) Vedoucí nebo rádce má vždycky pravdu
    II.) Nemá-li pavdu platí bod I.)
 
Zálesácké desatero
Dalších deset bodů kterými se řídíme na výpravě, táboře, ale i při ostatních činostech.
 
1) V lese a na výpravách se chovej tiše a snaž se vidět, slyšet a cítit tak abys nebyl viděn, slyšen a cítěn.
2) Nesahej na žádné divoké zvíře, ani mrtvé. Vzteklina je smrtelná nemoc.
3) Nelámej zbytečně větve a netrhej květiny. Je to zločin proti přírodě.
4) Nezakládej ohniště tam, kde už jedno existuje. Pokud najdeš ohniště na nevhodném místě, zahlaď jej. Měj v úctě oheň.
5) Než opustíš ohniště, ulej důkladně oheň a zahlaď stopy. Požár by se mohl stát osudným i tobě.
6) Než opustíš tábořiště, uveď vše do původního stavu. Moudrý člověk neničí místa, kam se může někdy vrátit.
7) Neznečišťuj vodní zdroje ani mýdlem nebo zubní pastou. Čistá voda je největším bohatstvím přírody.
8) Veškeré obaly (plechovky, kelímky, apod.), které jsi do přírody donesl, si odnes také zpátky.
9) Nepal na ohni plastové odpady, při spalování na otevřeném ohni se uvolňují jedovaté látky. Bezpečně tento odpad zlikviduje jen specializovaná firma.
10) Po vykonání tělesných potřeb zahrab jak "výtvor", tak i papír. Jinak nevíš, kdy do toho šláneš.